DS
DS
Fri 3 December 2021 . 18:02:18
PKForum - Logon ke samnay muskuratay raha karo
Anmol Baatein | Logon ke samnay muskuratay raha karo
Avatar MONSTER * *
Creator: MONSTER *
* Created by: 13 Sep 2021 - 21:22
Name: Logon ke samnay muskuratay raha karo
Logon ke samnay muskuratay raha karo aur ALLAH ke samnay gir girahty raha karo kyunkay duniya muskurane walon ko pasand karti hai. Jabkay ALLAH gir-girahny walon aur darnay walon ko pasand karta hai.
Share (0)
*
* Forum | Islamic | Anmol Baatein
* Home
© www.pak4m.com - 2021
Online: 0 & 7 | Computer version
PGen: 0.024 sec
© Pak4m.Com